Covid 19 Policy

𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲

𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐢𝐬 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞, 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐲-𝐭𝐨-𝐝𝐚𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐚𝐲𝐬. 𝐀𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲 – 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 – 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞  𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐲𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜/𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬

Skedmia

Skedmia

Advertise here