Work Ethics

𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬     

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 

𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐢𝐬 𝐟𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐨𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐲 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭. 

 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥: 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠: 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐚𝐝𝐞𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞, 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞, 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡𝐟𝐮𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐨𝐫 𝐛𝐲 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬, 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭: 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥, 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬.

𝐆𝐢𝐟𝐭/𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲/ 𝐅𝐚𝐯𝐨𝐫𝐬: 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐟𝐭𝐬, 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥, 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐆𝐢𝐟𝐭𝐬, 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐫 𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥, 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬. 𝐀𝐥𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐠𝐢𝐟𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐝.

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭: 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 / 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬/ 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬, 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞. 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐡𝐢𝐠𝐡 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲, 𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭, 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐥𝐲, 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐭𝐬 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

𝐎𝐮𝐫 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭: 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬.

Skedmia

Skedmia

Advertise here