Ethics Policy

𝐄𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲   

 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐬𝐞𝐭𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬, & 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐚 𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬, 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐚𝐥 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭, 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐝 𝐛𝐫𝐢𝐛𝐞𝐫𝐲, 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐬 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐬. 

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬, 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫, 𝐨𝐫 𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐥𝐟 𝐨𝐟, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐚𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫, 𝐨𝐫 𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐥𝐟 𝐨𝐟, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭. 𝐀𝐧𝐲 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐲 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲. 

𝐈𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐛𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠: – 

𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐠𝐢𝐟𝐭, 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐝𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝, 𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐧𝐲 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝.

𝐀𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐝𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞.

𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐚 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐮𝐩 𝐚 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐫 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞.

Skedmia

Skedmia

Advertise here