Refund Policy

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝, 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚𝐬𝐤𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦.

𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝, 𝐢𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬:

𝐑𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝: 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭, 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐦.

𝐑𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐝: 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐜𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝, 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞, 𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐨𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐟𝐮𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭:

𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐢𝐭𝐬 𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭. 𝐈𝐟 𝐚𝐧𝐲 𝐟𝐞𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞. 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝. 𝐈𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐛𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐚𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐚 𝐒𝐊𝐄𝐃𝐌𝐈𝐀 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞, 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝. 𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐢𝐭 𝐚  𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭, 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐚𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝐎𝐧𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰𝐞𝐝, 𝐚𝐧  𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭. 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐰𝐡𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝. 

Skedmia

Skedmia

Advertise here