Health & Safety Policy

𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 & 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬  𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐲 𝐫𝐮𝐥𝐞𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐬 𝐨𝐫 𝐛𝐲 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐨𝐝𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘.   

𝐄𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 𝟐 (𝐅𝐨𝐫 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬): 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭/𝐡𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐚𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐚𝐢𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬. 𝐒/𝐂/𝐃𝐬 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐂𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬.   

𝐄𝐚𝐜𝐡 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘’𝐬 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐭𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐬𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘’𝐬 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬.  𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲.   

𝐓𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐬 𝐨𝐮𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲.

Skedmia

Skedmia

Advertise here